Lista recenzentów 2019

dr inż. Marlena Baranowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Cezary Beker, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. Robert Kamieniarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Janusz Kocel , Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Polska

dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

dr hab. inż. Andrzej Tomek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

dr hab. inż. Roman Wojtkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

 

Lista recenzentów 2018

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

prof . dr Janbajew Julaj Aglamowicz, Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufa, Rosja

prof. dr Ladislav Paule, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja

dr hab. inż. Cezary Beker, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. Robert Kamieniarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. Igor Kaprus, Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina

dr hab. inż. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

dr hab. Zygmunt Miatkowski, Instytut Tecnologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Polska

dr hab. inż Kinga Skrzyszewska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Polska

dr. hab. Andrzej Tomek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Polska

dr hab. inż. Roman Wojtkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

 

Lista recenzentów 2017 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Cezary Beker, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. Robert Kamieniarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. Igor Kaprus’, Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina

dr hab. inż. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

dr hab. inż. Roman Wojtkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr Nataliya Kalinovych, Lwowski Uniwersytet im.  Iwana Franko, Ukraina

prof. dr hab. inż. Wojciech Wesoły, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

 


Procedura recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Zarządzanie ochroną przyrody w lasach:

 (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011)

- każda publikacja recenzowana jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,

- teksty w językach obcych recenzowane są przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy,

- w większości przypadków stosowany jest tzw. double-blind review process (autor i recenzent nie znają swoich tożsamości),

- w innych rozwiązaniach recenzent podpisuje deklarację, iż nie występuje konflikt interesów zachodzący między recenzentem a autorem, a wynikający z bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej czy z bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji,

- recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje na stronie internetowej do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących,

- zasady kwalifikowania publikacji do druku:

1) Recenzent po lekturze tekstu wypełnia formularz recenzji, dokonując w nim krótkiego omówienia tekstu i umieszczając ewentualne wskazówki dla autora

2) Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonego tekstu do druku lub odrzuceniu podejmują redaktorzy naczelni.

3) Autorzy zakwalifikowanych tekstów dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez redakcję i przesyłają drogą mailową na adres redakcji poprawioną wersję tekstu, który ponownie weryfikowany jest przez redaktora tematycznego.

4) Informacja o braku akceptacji zgłoszonego tekstu przekazywana jest Autorom drogą mailową.