tom6

 1. Analiza czynników motywacji do pracy pracowników lasów państwowych.pdf
 2. Analiza kosztów odnowienia lasu rębniami zupełnymi i złożonymi na przykładzie Nadleśnictwa Chocianów.pdf
 3. Bezpieczeństwo żywności, pasz i żywienia - znaczenie jakości handlowej dziczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób dzików.pdf
 4. Bierna ochrona przyrody w puszczy białowieskiej - jej skuteczność i konsekwencje.pdf
 5. Dynamika populacji cisa (Taxus baccata L.) w wybranych rezerwatach Polski północnej na tle badań dotyczących przyczyn wymierania gatunku.pdf
 6. Działania na rzecz ochrony przyrody podejmowane w RDLP Olsztyn.pdf
 7. Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.) w lasach i jego rozmnażanie.pdf
 8. Kolonie lęgowe gawrona Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 na terenie Tucholi w latach 2009-2012.pdf
 9. Lasy, leśnictwo i zmiany klimatyczne w polityce unii europejskiej i w strategii rozwoju Polski 2007-2015.pdf
 10. Obiekty przyrody ożywionej ustanowione w Polsce jako powierzchniowe pomniki przyrody.pdf
 11. Ocena parametrów wzrostowych modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) na rodowej uprawie pochodnej w Nadleśnictwie Miastko.pdf
 12. Primeval Beech Forests of the Carpathians - The Unesco World Heritage Site.pdf Pierwotne lasy bukowe Karpat - Obiekt Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO
 13. Realizacja programu małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Dąbrowa.pdf
 14. Ryzyko zakażeń przenoszonych przez kleszcze w ekosystemach leśnych Polski.pdf
 15. Stanowiska sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis (L.) Miller) w Nadleśnictwie Kaliska.pdf
 16. Szacowanie biomasy drzew i drzewostanów metodami teledetekcyjnymi.pdf
 17. Świadomość społeczeństwa województwa pomorskiego na temat roli leśnictwa i leśniczego w gospodarowaniu ekosystemami leśnymi.pdf
 18. Warunki termiczne w Poznaniu i Puszczy Zielonka w latach 1986-2010.pdf
 19. Wilgoć w zamkniętych przestrzeniach transportu zrębków leśnych.pdf
 20. Współzależności pomiędzy inwestycjami a konkurencyjnością i przeżywalnością prywatnych firm leśnych.pdf
 21. Zagrożenie wybranych drzewostanów sosnowych młodszych klas wieku Nadleśnictwa Drawsko niektórymi czynnikami biotycznymi.pdf
 22. Вопросы экологического менеджмента в лесоводстве Украины str.240.pdf Zagadnienia Zarządzania Ekologicznego w Leśnictwie Ukrainy
 23. Закономерности роста искусственных насаждений сосны обыкновенной str.58.pdf Prawidłowość Wzrostu Sosny Zwyczajnej (Pinus Sylvestris L.) w Górzysto-Leśnej strefie Połódniowego Uralu
 24. Комплексная оценка рекреационного потенциала Природного Парка Мурадымовское Ущелье str.318.pdf Kompleksowa ocena potencjału Rekreacyjnego Parku Naturalnego "Wąwóz Muradymowski"
 25. Леса как структурный элемент экомузеев str.220.pdf Lasy jako strukturalny element Ekomuzeum, The Forests as a structural element of Ecomuseum
 26. Натурализация сосны черной (Pinus nigra Arn.) на Подольской str.112.pdf Naturalizacja Sosny Czarnej (Pinus Nigra ARN.) na Wyżynie Podolskiej, Naturalization of Black Pine (Pinus Nigra ARN.) on the Podolsk Upland
 27. Особенности реформирования системы лесного хозяйства Украины в контексте сбалансированного развития str.364.pdf Właściwości reformowania systemu gospodarki leśnej Ukrainy w kontekście zrównoważonego rozwoju, Features of reforming forest managment  of Ukraine in the context of the balanced development
 28. Охрана редких видов сосудистых растений и их местообитаний на территории Международного Биосферного Резервата Расточье str.129 .pdf Ochrona rzadkich gatunków roślin naczyniowych, oraz ich siedlisk na terenach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Roztocze", Protection of rare species of vascular plants and their habitats of the territory International Biosphere Rezerve "Roztochia"