tom5

 1. Analiza porównawcza zwięzłości gleby leśnej w wyniku zrywki drewna forwarderem i sprzężajem konnym.pdf
 2. Drzewa w krajobrazie kulturowym.pdf
 3. Forests of The Ukrainian Carpathians and their part in the ecological network.pdf Lasy Karpat Ukraińskich i ich rola w tworzeniu sieci ekologicznej
 4. Lasy i obszary transgraniczne w interpretacji mnemoniczno-muzealnej.pdf
 5. Molekularne mechanizmy kwitnienia roślin drzewiastych.pdf
 6. Ocena wpływu zmian gospodarczych na ilościowe zmiany podaży surowca drzewnego.pdf
 7. Ochrona i restytucja ekosystemów mokradłowych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.pdf
 8. Ochrona przyrody w planach urządzenia lasu w Lasach Państwowych.pdf
 9. Porównanie wrastania korzeni sadzonek sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego w kasetach styropianowych.pdf
 10. Potencjał produkcyjny gleb porolnych przekazanych do zalesienia w Nadleśnictwie Międzyrzecz.pdf
 11. Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego.pdf
 12. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce.pdf
 13. Próba określenia przydatności wskaźników wartości użytkowej sortymentów określanych na podstawie przeszłych zjawisk gospodarczych do prognozowania cen na drewno.pdf
 14. Recreational forest use on the territory adjacent to Pavlovsky Reservoir.pdf Wykorzystanie terenu przylegającego do Pavlowskiego Rezerwatu jako lasu rekreacyjnego
 15. Rentowność zabiegów trzebieżowych w drzewostanach liściastych na przykładzie Nadleśnictwa Gryfino.pdf
 16. Stanowiska storczyków w Nadleśnictwie Kaliska.pdf
 17. The comparative dynamics of coniferous cultures growth in recreational forests.pdf Porównawcza dynamika wzrostu kultur iglastych w lasach rekreacyjnych
 18. The structure and main targets of the protected natural areas of Russia.pdf Struktura i główne cele chronionych naturalnych obszarów Rosji
 19. Wpływ obiektów małej retencji na otaczające ekosystemy leśne w Leśnictwie Zagrody.pdf
 20. Wpływ struktury pozyskania dzików na rozwój populacji i wielkość szkód łowieckich model polski i niemiecki.pdf
 21. Wpływ wybranych zabiegów melioracyjnych na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i aktywność biologiczną gleb w szkółkach leśnych.pdf
 22. Wybrane naturowe gatunki owadów rzadko występujące na terenie Polski.pdf
 23. Występowanie i rozmnażanie lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Nadleśnictwie Kaliska.pdf
 24. Zmienność parametrów klimatycznych i ich wpływ na gospodarkę leśną Nadleśnictwa Kaliska.pdf