tom4

 1. Aktualizacja leśnej mapy numerycznej z wykorzystaniem GPS.pdf
 2. Analiza porównawcza wybranych kosztów, struktury sprzedaży drewna, uzyskiwanych cen średnich oraz wyniku finansowego.PDF
 3. Czeremcha Amerykańska Prunus Serotina EHRH w polskich lasach na przykładzie drzewostanów nadleśnictwa doświadczalnego Zielonka oraz Nadleśnictwa Państwowego Szubin.pdf
 4. Forests' part in biodiversity conservation (the Ukrainian Eastern Carpathians).pdf Lasy a zachowanie bioróżnorodności (Ukraińska Część Karpat Wschodnich)
 5. Genetyczne zróżnicowanie czterech rodów jodły pospolitej (Abies Alba Mill.) z rezerwatu Tisovik z uprawy doświadczalnej w Nadleśnictwie Hajnówka wyrażone w cechach morfologi i anatomii igieł.pdf
 6. Implementation of the recreational activities in the territory, adjacent to The Pavlovsky Reservoir.pdf Realizacja zajęć rekreacyjnych w obrębie jeziora pawłowskiego
 7. Infrastruktura komunikacyjna Nadleśnictwa Kłobuck.pdf
 8. Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) na terenie Nadleśnictwa Kaliska.pdf
 9. Możliwość wykorzystania ektopróchnicy do rewitalizacji gleb szkółek leśnych.pdf
 10. Narzędzia geomatyczne w badaniach stabilności drzewostanów.pdf
 11. Natura 2000 a problem ochrony ważek w Polsce.pdf
 12. Natura 2000;ochrona przyrody w lasach niemieckich.pdf
 13. Problemy ochrony drzew i krzewów pomnikowych w Polsce.pdf
 14. Problemy użytkowania jadalnych grzybów w polskich lasach.pdf
 15. Próba określenia wpływu zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej w lasach na liczbę i wielkość pożarów w latach 2000-2008.pdf
 16. Próba wyceny społecznej wartości lasu w drzewostanach chronionych na przykładzie Nadleśnictwa Gdańsk.pdf
 17. Rekultywacja wyrobisk pokopalnianych w Nadleśnictwie Kościerzyna.pdf
 18. Stabilność próchnic i potencjał ekologiczny głównych typów lasów Roztocza.pdf
 19. Wpływ systemów certyfikacji FSC i PEFC na ochronę przyrody w polskich lasach.pdf
 20. Wpływ zasiewów kukurydzy na wzmożoną rozrodczość dziczych populacji, a problem odszkodowań łowieckich.pdf
 21. Wykorzystanie analiz morfologicznych w diagnozowaniu stanu zdrowotnego drzew iglastych.pdf
 22. Występowanie oraz cele i możliwości praktycznej ochrony dziuplaków w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów leśnych.pdf
 23. Zadania i kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody w lasach.pdf
 24. Zagrożenie drzewostanów sosnowych chorobami infekcyjnymi.pdf
 25. Zarządzanie zasobami leśnymi, na przykładzie leśnego kompleksu promocyjnego - Lasy Mazurskie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dydaktycznych, w latak 2002-2009.pdf
 26. Zastosowanie markerów ISSR do oceny zróżnicowania genetycznego iglastych .pdf
 27. Zewnętrzne źródła finansowania ochrony przyrody na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.pdf