tom3

 1. Charakterystyka wzrostu sosny zwyczajnej [Pinus sylvestris (L.)] w różnych wariantach przygotowania gleby na terenie byłego poligonu Borne Sulinowo.pdf
 2. Cis pospolity (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Kaliska.pdf
 3. Metoda oceny efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw.pdf
 4. Możliwości zastosowania Projakościowej Metody Wartościowania Pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.pdf
 5. Natura 2000 w leśnictwie - prognozy, zagrożenia i konsekwencje dla gospodarki leśnej.pdf
 6. Ocena skuteczności rezerwatowej formy ochrony przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Woziwoda.pdf
 7. Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Gdańsk.pdf
 8. Podstawowe problemy szacowania strat w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr.pdf
 9. Problemy wdrażania sieci Natura 2000 w Lasach Państwowych.pdf
 10. Rola czynników środowiskowych w zamieraniu drzewostanów dębowych.pdf
 11. Struktura biomasy nadziemnej sosny zwyczajnej w odnowieniach spontanicznych na przykładzie Nadleśnictwa Włocławek.pdf
 12. Technologia GIS w leśnictwie.pdf
 13. Technologie teledetekcyjne wspomagające pomiary wymiany CO2 pomiędzy atmosferą a ekosystemem leśnym.pdf
 14. Wpływ systemów wynagradzania na koszty pozyskania drewna.pdf
 15. Wpływ rejonu i okresu pozyskania na masę tuszy jelenia szlachetnego (cervus elaphus l.) na przykładzie okręgowych zarządów polskiego związku łowieckiego w Szczecinie i Olsztynie.PDF
 16. Wykorzystanie działalności składnic leśnych jako elemenu wpływającego na rentowność lasów państwowych na przykładzie zespołu składnic lasów państwowych w Białogardzie.PDF
 17. Występowanie w Polsce oraz skład pożywienia wydry Lutra lutra (Linnaeus, 1758).pdf
 18. Zarys historii i motywy ochrony drzew i krzewów pomnikowych na terenie lasów.pdf
 19. Zasięg i natężenie zmian w zespołach leśnych rezerwatu Olszyny Rakutowskie w latach 1969-2002.pdf