tom1

 1. Analiza kosztów i wybranych wskaźników ekonomicznych dla nadleśnictw gospodarujących w terenach górskich i będących pod wpływem imisji przemysłowych.pdf
 2. Efektywność zarządzania ochroną przyrody w lasach a role i umiejętności menedżerskie kadry kierowniczej w nadleśnictwach.pdf
 3. Ekonomiczne aspekty ochrony lasu przed szkodami wyrządzonymi przez jeleniowate.pdf
 4. Finansowanie ochrony przyrody na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.pdf
 5. Fundusze europejskie na ochronę środowiska w Polsce w latach 2004-2006.pdf
 6. Koszty rezerwatowej ochrony przyrody w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska.pdf
 7. Nadzwyczajne koszty ochrony przyrody w lasach będące następstwem klęsk żywiołowych pożarów i huraganowych wiatrów na wybranych przykładach.pdf
 8. Prawne aspekty ochrony przyrody w ekosystemach leśnych.pdf
 9. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach 2001-2006.pdf
 10. Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi a ochrona przyrody w lasach.pdf
 11. Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu.pdf
 12. Wielofunkcyjne leśnictwo jako element dobrobytu człowieka.pdf
 13. Ocena przydatności geosyntetyków stosowanych w budownictwie dróg leśnych.pdf
 14. Przydatność metody oceny stopnia defoliacji w analizie jakości drzewostanów sosnowych i dębowych.pdf
 15. Rola leśnictwa w kształtowaniu środowiska naturalnego obszarów wiejskich w Polsce.pdf
 16. Teledetekcja w ochronie przyrody terenów leśnych.pdf
 17. The Basic Directions of Increase of Stability of Protective Forests.pdf
 18. Wielofunkcyjne leśnictwo jako element dobrobytu człowieka.pdf
 19. Wpływ sposobów utylizacji pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wzrost i udatność uprawy sosnowej.pdf
 20. Zamieranie dębów - historia, przyczyny i objawy.pdf