tom7

PRZYRODNICZE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

1. Analiza stanu i inwentaryzacja przyrodnicza dorzecza rzeki Węgorapy w świetle projektu renaturalizacji jej naturalnego koryta

2. Zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) drzewostanów sosnowych rosnących na gruntach porolnych zaatakowanych w różnym stopniu korzeniowcem wieloletnim

3. Uwarunkowania siedliskowe i gospodarcze kształtowania naturalnych buczyn zezwiązku Fagion sylvaticae na granicy zasięgu buka zwyczajnego w Polsce północnej iśrodkowej

4.Особенности формирования лесных насаждений с участием сосны веймутова(Pinus strobus L.) в западном регионе Украины Cechy formowania drzewostanów z udziałem Sosny Wejmutki (Pinus Strobus L.) w zachodnich rejonach Ukrainy, Features of formation of forests stands witch participation of White Pine (Pinus Strobus L.) in the western regions of Ukraine

5. Kryteria wymiarowe dla drzew – kandydatów na pomniki przyrody

6. Лишайники и лихенофильные грибы Шацкого Национального ПриродногоПарка (Украина) Porosty i grzyby naporostowe Szackiego Parku Narodowego (Ukraina), Lichens and Lichenicolous fungi of Shatsk National Nature Park (Ukraine)

7. Efekty zastosowania skrzynek lęgowych w drzewostanie sosnowym Nadleśnictwa Tuchola

8. Синтаксономическая дифференциация и генезис сосново-буковых лесовPасточья Syntaksonomiczne zróżnicowanie i geneza lasów Sosnowo-Bukowych Roztocza, Syntaxonomic Differentiation and genesis of Pine-Beech forests in Roztocze

9. Stopień defoliacji drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Czarnobór

10. Występowanie opieńkowej zgnilizny korzeni drzew w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Kłodawa

11. Zagrożenie wybranych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie Porodaedalea pini

12. The status and trends of the semi-natural grass communities in the forest belt of the Ukrainian Carpathians Stan i trendy półnaturalych zbiorowisk zielnych w pasie leśnych Karpat Ukraińskich

13. Poliploidalność wśród drzew pomnikowych na terenie miasta i gminy Bydgoszcza roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) drzewostanów sosnowych rosnących na gruntach porolnych zaatakowanych w różnym stopniu korzeniowcem wieloletnim (Heterobasidion annosum, (fr.) Bref., (1888))

14. Zmienność cech morfologicznych igieł wyrazem plastyczności populacji sosnyzwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zlokalizowanej w Nadleśnictwie Janów Lubelski

15. Szczepy rosnące w drzewostanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

16. Mechanizmy powstawania drewna u drzew leśnych

EKONOMICZNE, PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE
ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

1. Ocena rentowności podkrzesywania sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na siedlisku boru mieszanego świeżego

2. Rola leśnika w waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych

3. Poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego na obszarach ekosystemów rolnych i leśnych

4. Jaskinie w Nadleśnictwie Sucha i ich wpływ na wzrost bioróżnorodności danego obszaru

5. Wpływ silnego wiatru na zmianę krajobrazu i rzeźby terenu na przykładzie wiatrowałów z południowych stoków Pasma Polic

6. Ocena postawy młodego konsumenta względem żywności ekologicznej i modyfikowanej genetycznie

7. Historia ochrony przyrody w lasach

8. Znaczenie wybranych kompetencji kardy kierowniczej nadleśnictw w pełnieniu przez nią ról reprezentanta i negocjatora w procesie zarządzania gospodarstwem leśnym

9. Wykorzystanie strategicznej mapy akustycznej do oceny wpływu hałasu antropogenicznego na tereny leśne

10. Skutki turystyki na terenach objętych ochroną na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego

11. Cele, zasady oraz podstawowe problemy funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na przykładzie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lutówko i Ośrodka Hodowli Zwierzyny Runowo

12. Zmiany wielkości i struktury pozyskania drewna wskutek gradacji kornika drukarza na przykładzie Nadleśnictwa Wisła w latach 2004-2009